Tijela centra

Back to top
Printer-friendly version

Centar za socijalnu skrb ima statut kojim se pobliže uređuje ustroj centra za socijalnu skrb, tijela, njihova nadležnost i način odlučivanja te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti.

Statut centra za socijalnu skrb donosi upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine i koje obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o ustanovama i statuta.

Čine ga tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Centrom za socijalnu skrb Zagreb upravlja Upravno vijeće u sastavu:

Marijan Pokrajčić, dipl. iur. - predsjednik
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac  – zamjenica predsjednika
Vicko Goluža, dipl. oec. - član
Romana Galić, univ. spec. act. soc. - član
Jadranka Mešter, dipl. soc. radnica - predstavnica radnika

RAVNATELJ CENTRA

Dana 2.travnja 2020. godine, Odlukom Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zagreb, Tatjana Štritof, dipl. soc. radnica, imenovana je ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Zagreb. 

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar za socijalnu skrb i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb.

Ovlasti ravnatelja centra za socijalnu skrb utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom centra za socijalnu skrb.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

 

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb:

Tatjana Štritof, dipl. soc. radnica

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Zagreb ima Stručno vijeće koje ravnatelju daje prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenih zakonom i Statutom, a čine ga predsjednici Stručnih vijeća svih podružnica.

Stručno vijeće raspravlja i ravnatelju daje mišljenje i prijedloge o:

  •  stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost centra za socijalnu skrb utvrđenu zakonom i drugim propisima
  • ustroju centra za socijalnu skrb i podružnice
  • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti centra za socijalnu skrb
  • godišnjem planu i programu rada centra za socijalnu skrb
  • potrebi stručnog usavršavanja
  • drugim pitanjima utvrđenim statutom centra za socijalnu skrb.