Organizacija rada

Back to top
Printer-friendly version

Centar za socijalnu skrb Zagreb  ima 12 podružnica ustrojenih  prema  gradskim četvrtima (17 gradskih četvrti). Nadležnost Centra i podružnica  određena je Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Centra. Građani Grada Zagreba u podružnicama, sukladno svojoj adresi prebivališta, ostvaruju prava i usluge iz sustava socijalne skrbi. Podružnicu vodi predstojnik koji organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti podružnice.

 

RADNO VRIJEME
7.30 - 15.30 sati
 
Pauza
11.30 – 12.00 sati

PREDNJI URED
PISARNICA

rad s korisnicima
- ponedjeljak - petka  8.00 - 15.00 sati
 

PREDNJI URED
PRIJEMNI ODJEL

rad s korisnicima
- ponedjeljak i četvrtak  8.00 - 15.00 sati
- srijeda  8.00 - 11.30 sati


STRAŽNJI URED
rad s korisnicima
- ponedjeljak i četvrtak  8.00 - 15.00 sati
- srijeda  8.00 - 11.30 sati

terenski rad
- utorak i petak
- srijeda 12.00 -15.30 sati

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima podružnice i to:

 1. Podružnica Gornji Grad - Medveščak sa sjedištem u Zagrebu, Trg Hrvatskih velikana 2, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Gornji grad – Medveščak i Gradske četvrti Podsljeme u mjesnoj samoupravi Šestine, Mlinovi i Gračani.
 2. Podružnica Donji Grad sa sjedištem u Zagrebu, Jurja Haulika 6/2, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Donji Grad,
 3. Podružnica Maksimir sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 51, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Maksimir i gradske četvrti Podsljeme u mjesnoj samoupravi Markuševac i Vidovec,
 4. Podružnica Peščenica sa sjedištem u Zagrebu, Zapoljska 1, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak,
 5. Podružnica Dubrava sa sjedištem u Zagrebu, Dubrava 49, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Gornja Dubrava i gradske četvrti Donja Dubrava,
 6. Podružnica Sesvete sa sjedištem u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 6, koja obavlja djelatnost za gradsku četvrt Sesvete,
 7. Podružnica Trnje sa sjedištem u Zagrebu, Cvijete Zuzorić 53/I, za područje gradske četvrti Trnje,
 8. Podružnica Trešnjevka sa sjedištem u Zagrebu, Vitezićeva 57, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Trešnjevka- sjever i gradske četvrti Trešnjevka – jug,
 9. Podružnica Novi Zagreb sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 12, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Novi Zagreb – istok, gradska četvrt Novi Zagreb – zapad, te gradska četvrt Brezovica,
 10. Podružnica Črnomerec sa sjedištem u Zagrebu, Joze Martinovića 5-7, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Črnomerec,
 11. Podružnica Susedgrad sa sjedištem u Zagrebu, Aleja Bologne 2, koja obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Podsused – Vrapče i gradske četvrti Stenjevec.
 12. Podružnica Obiteljski centar sa sjedištem u Zagrebu, Preobraženska 4/IV, Zagreb, s dislociranom jedinicom u Zagrebu, Ulica Grada Chicaga 13 i 17, koja obavlja djelatnost za područje Grada Zagreba.

Podružnica obavlja dio djelatnosti Centra i to:

 1. na temelju javnih ovlasti:
 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 7. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 8. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,

 

 1. osim javnih ovlasti Podružnica Centra obavlja i druge stručne poslove:
 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 3. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 4. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 5. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 6. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje Grada Zagreba,
 7. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 8. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 9. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 10. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 11. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

 

Podružnica Obiteljski centar obavlja dio djelatnosti Centra i to:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
 • obiteljsku medijaciju
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
 • obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
 • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Rad u podružnici organiziran je po principu „Ured – sve na jednom mjestu“ i odvija se unutar Prednjeg i Stražnjeg ureda kroz dinamičan, sveobuhvatni i timski pristup na sljedeći način:

Prednji ured:

 • Pisarnica 
 • Prijemni ured 
   

Stražnji ured:

 • Odjel novčanih naknada 
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj 
 • Odjel za odrasle osobe 

U PREDNJEM UREDU

obavljaju se poslovi Prijemnog odjela, pisarnice, evidencije i dokumentacije podružnice te poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov socijalni radnik, može se javiti u Prijemni odjel, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i socijalnih usluga te će, prema potrebi, biti upućen nadležnom stručnom radniku radi provođenja postupka i pružanja adekvatnog oblika skrbi.
Sve podatke, koje stručni radnici prikupe u okviru obavljanja svoga posla, dužni su čuvati kao službenu i profesionalnu tajnu. Stoga nam se korisnici mogu obratiti s punim povjerenjem za pomoć u rješavanju svojih problema.

U Prijemnom odjelu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u svezi ostvarivanja njihovih prava.

 

U STRAŽNJEM UREDU

obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u svezi braka, obitelji i zaštite prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi u svezi zaštite i tretmana osoba s invaliditetom; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi u svezi zaštite odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama i dr.). Također, obavljaju se i poslovi priznavanja prava na uslugu skrbi izvan vlastite obitelji te poslovi u svezi institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.).

U Stražnjem uredu u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi, koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.

 

U ODJELU NOVČANIH NAKNADA

ostvaruju se prava na materijalna davanja:

 • zajamčenu minimalnu naknadu
 • jednokratnu naknadu
 • osobnu invalidninu
 • doplatak za pomoć i njegu
 • naknadu do zaposlenja
 • naknadu za ugroženog kupca energenata

 

U ODJELU ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

rješava se o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite:

 • pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece
 • vrši se prevencija, detekcija i dijagnostika poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provode mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite te daju podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima
 • provode se postupci za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje
 • postupa se u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom nasilja
 • rad s djecom i osobama do 21. godine života s teškoćama u razvoju
 • ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi

 

U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE

Provode se poslovi zaštite:

 • starijih i nemoćnih osoba
 • psihički bolesnih odraslih osoba
 • odraslih osoba pod skrbništvom
 • osoba s invaliditetom
 • beskućnika
 • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama
 • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
 • žrtava trgovanja ljudima

 

Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici te poticanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se korisnika osnažiti za aktivno  sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.