Organizacija rada

Back to top
Printer-friendly version

Plan i program rada za 2019. godinu

Plan i program rada za 2018. godinu

Plan i program rada za 2017. godinu

Izvještaj o radu CZZS Zagreb za 2018. godinu

Izvještaj o radu CZZS Zagreb za 2017. godinu

Izvještaj o radu CZZS Zagreb za 2016. godinu

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja resorno ministarstvo.

Centar za socijalnu skrb Zagreb javna je ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Centar za socijalnu skrb Zagreb osnovan je za područje Grada Zagreba, sa sjedištem na adresi Eugena Kumičića 5, gdje se nalazi ured ravnateljice, Središnji odjel za stručne poslove i unutarnji nadzor, Odjel za udomiteljstvo, služba za  izvansudsku nagodbu, Pravni, kadrovski, opći i administrativno tehnički poslovi i Odjel računovodstva.

Mjesno je nadležan za područje Grada Zagreba koji se prostire na površini od 641,35 km2.  

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Zagrebu  živi 792.875 stanovnika, što znači da CZSS Zagreb pokriva  1/5 Republike Hrvatske.

Centar za socijalnu skrb Zagreb  ima 12 podružnica ustrojenih  prema  gradskim četvrtima (17 gradskih četvrti). Nadležnost Centra i podružnica  određena je Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Centra. Građani Grada Zagreba u podružnicama, sukladno svojoj adresi prebivališta, ostvaruju prava i usluge iz sustava socijalne skrbi. Podružnicu vodi predstojnik koji organizira i vodi stručni rad u okviru djelatnosti podružnice.


 1. Podružnica Črnomerec
 2. Podružnica Donji Grad
 3. Podružnica Dubrava
 4. Podružnica Gornji Grad - Medveščak
 5. Podružnica Maksimir
 6. Podružnica Novi Zagreb
 7. Podružnica Peščenica
 8. Podružnica Sesvete
 9. Podružnica Susedgrad
 10. Podružnica Trešnjevka
 11. Podružnica Trnje
 12. Podružnica Obiteljski centar

OSNOVNI PRINCIPI RADA

Temelj sustava socijalne skrbi i upravljanja ljudskim resursima u CZSS-u Zagreb

 1. zakonitost
 2. etičnost
 3. pravednost
 4. profesionalizam
 5. ravnopravnost i nepristranost
 6. izvrsnost
 7. timski rad
 8. usmjerenost na rezultate
 9. transparentnost i javnost
 10. društvena odgovornost
 11. efikasnost, efektivnost i ekonomičnost
 12. europska perspektiva

Poslovi objedinjeni  u središnjoj službi Centra  omogućuju međusobno usklađivanje  stručnog rada naših podružnica, analitičke poslove i poslove  socijalnog  planiranja  na razini Grada,  uspješnije korištenje ljudskih i materijalnih resursa te upravljanje ustanovom.

Na taj način se postiže  bolja kvaliteta socijalnih usluga i veće zadovoljstvo korisnika  radom Centra.


Ravnatelj: 1 izvršiteljica

Tajnica: 1 administrativni referent

Urudžbeni zapisnik: 1 administrativni referent

Stručna služba :

 • 3  socijalna  radnika
 • 1  socijalni pedagog
 • 2  pravnika

Kadrovski poslovi:

 • 1 pravnica   
 • 1 administrativni referent

Timovi za udomiteljstvo:

 • 2 socijalna radnika
 •  2 psihologa

Poslovi održavanja informatičkog sustava: 

 • 2 informatička referenta

Služba izvansudske nagodbe:

 • 7 socijalnih pedagoga posrednika  - vanjskih suradnika

RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKA SLUŽBA

Obavlja sve računovodstveno - financijske poslove Centra za socijalnu skrb Zagreb. Sjedište ove službe je u sjedištu Centra na adresi  Kumičićeva 5 (prizemlje) Korisnici Centra za socijalnu skrb Zagreb ostvaruju svoja prava u podružnicama prema adresi svoga prebivališta, gdje s nadležnim stručnim radnikom rješavaju i eventualne poteškoće u isplati priznatih prava.

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Zagreb surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, volonteri, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.

U cilju unapređenja pružanja usluga socijalnog rada Centar je tijekom godine sklopi 30-ak partnerstva s udruga civilnog društva koji pružaju podršku različitim posebno osjetljivim skupina korisnika.

FINANCIRANJE

Centar za socijalnu skrb Zagreb financira se sredstvima državnog proračuna , a u proračunu Grada Zagreba osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( NN broj: 157/13,152/14, 99/15 )

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI:

 1. rješava u prvom stupnju u upravnom području socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama ovoga Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa
 2. provodi izvršenja rješenja
 3. vodi propisane očevidnike
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama, te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja o odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba, na temelju javnih ovlasti obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, sukladno posebnom propisu, bili u nadležnosti obiteljskog centra, a osobito:

 • odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja
 • provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili od pružatelja socijalnih usluga smještaja ili organiziranog stanovanja te organizirati i pružati pomoć u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti s ciljem sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
 2. obavlja stručno-analitičke poslove
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unapređenje postojećih i uvođenje novih standarda
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora
 15. obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom, posebnim propisima i statutom centra za socijalnu skrb.

Centar za socijalnu skrb Grada Zagreba obavlja i poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
 • razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima
 • razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja
 • obiteljsku medijaciju
 • poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva
 • poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.