NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Back to top
Printer-friendly version

Troškovi stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi odnose se na:

  • najamninu
  • komunalne naknade
  • električnu energiju
  • plin
  • grijanje
  • vodu
  • odvodnju
  • druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, pravo priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice  zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

Iznimno se ova naknada može odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Naknada za troškove stanovanja može se odobriti izravno u novcu korisniku ili plaćanjem računa pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.