NATJEČAJ Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa diplomiranog socijalnog radnika

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

ZAGREB

Eugena Kumičića 5, Zagreb

KLASA:112-06/14-01/56

URBROJ:534-100-02/04-14-3

Zagreb, 07.08.2014. godine

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu ( NN RH broj 93/14), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (57/12, 120/12), i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

 

NATJEČAJ

 

Za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

1. diplomiranog socijalnog radnika- 7 izvršitelja/ice

 

Uvjeti:

- diplomirani socijalni radnik/ica (VSS)- magistar/magistra socijalnog rada ili sveučilišni

prvostupnik socijalnog rada

- poznavanje rada na računalu

- poznavanje engleskog jezika

 

Polaznici se mogu primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako se vode u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana i imaju odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje primaju na stručno osposobljavanje.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice ili osobne iskaznice

- presliku diplome odnosno svjedodžbe

- elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- potvrdu da su nezaposleni odnosno prijavljeni na Hrvatski zavod za zapošljavanje dulje od 30 dana

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseca)

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Natječaj vrijedi od 08.08.2014. do 16.08.2014. godine.

Prijave se podnose na adresu: Centar za socijalnu skrb Zagreb, Eugena Kumičića 5 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj- stručno osposobljavanje“.

 

 

RAVNATELJICA:

Božena Horvat- Alajbegović dipl.soc.radnica