Javni natječaj za radna mjesta diplomirani socijalni radnik I. vrste i psiholog I. vrste

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Zagreb, E. Kumičića 5

KLASA: 100-01/14-01/64

URBROJ:534-100-02/04-14-2

Zagreb, 07.08.2014. godine

 

Temeljem članka 212. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta

 

 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme - 2 izvršitelja/ice

 

 1. psiholog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti pod 1.

 • diplomirani socijalni radnik/ca (VSS) – magistar/magistra socijalnog rada

 • 12 mjeseci radnog staža u struci

 • položen stručni ispit

 • pokusni rad 3 mjeseca

 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj157/13)

 

Uvjeti pod 2.

 • profesor psiholog (VSS) / mag. psihologije

 • 12 mjeseci radnog staža u struci

 • položen stručni ispit

 • pokusni rad 3 mjeseca

 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis

 • presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

 • presliku diplome

 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

 • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu

 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

ili

 • preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju od strane poslodavca, nakon čega će biti izvršena profesionalna selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Zagreb. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

 

Izvorišne osnove provjere znanja su:

 • Za radno mjesto pod 1. : Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski Zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/1) i Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09).

 • Za radno mjesto pod 2. : Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11)

 

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb ( www.czss-zagreb.hr).

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „za javni natječaj“ i brojem objave u Narodnim novinama na adresu:

 

Centar za socijalnu skrb Zagreb

E. Kumičića 5, 10 000 Zagreb

 

Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.

___________________________________________________________________________

 

RAVNATELJICA:

Božena Horvat - Alajbegović, dipl. soc. radnica