Javni natječaj za radna mjesta diplomirani pravnik I. vrste i diplomirani socijalni radnik I. vrste

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR  ZA SOCIJALNU  SKRB

                  ZAGREB

       Zagreb, E. Kumičića 5

 

KLASA: 100-01/14-01/25

URBROJ: 534-100-02/04-14-2

Zagreb, 24.02.2014. godine

 

Temeljem članka 18. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 133/11)  i članka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnateljica Centra za socijalnu Zagreb, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 

za radno mjesto

 

1.      diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

2.      diplomirani socijalni radnik I. vrste- neodređeno puno radno vrijeme- 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti pod 1. :

      -     diplomirani pravnik/ca ili magistar prava (VSS)

-          12 mjeseci radnog staža u struci

-          položen stručni ispit

-          probni rad 3 mjeseca

-           

Uvjeti pod 1. :

-          diplomirani socijalni radnik/ca ili  magistar/magistra socijalnog rada (VSS)

-          12 mjeseci radnog staža u struci

-          položen stručni ispit

-          probni rad 3 mjeseca

 

 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

-          presliku diplome

-          potvrdu o radnom iskustvu

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)

-          dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.

Potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

-          elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

-          preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

- dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju od strane poslodavca, nakon čega će biti izvršena profesionalna selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Zagreb. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

 

Izvorišne osnove provjere znanja za radno mjesto pod 1.:

-          Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11) i Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).

 

Izvorišne osnove provjere znanja za radno mjesto pod 2.:

-          Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11),  Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/1) i Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).

 

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb ( www.czss-zagreb.hr).

Kandidati su u prijavi obvezni navesti broj Narodnih novina u kojima je objavljen natječaj, u protivnom se prijave neće uvažiti.

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „za javni natječaj“ na adresu:

 

 

                                                 Centar za socijalnu skrb Zagreb

                                                 E. Kumičića 5, 10 000 Zagreb

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.

___________________________________________________________________________                           

RAVNATELJICA:

 

Božena Horvat - Alajbegović, dipl. soc. radnica