Javni natječaj za radna mjesta dipl. soc. radnik I. vrste, dipl. pravnik I. vrste i viši informatički referent

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                     ZAGREB
       Zagreb, E. Kumičića 5

 

KLASA:100-01/13-01/76
URBROJ: 534-100-02/03-13/9
Zagreb, 23.12.2013. godine

 

Temeljem članka 18. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 133/11) i članka 39. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta

 

 1. diplomirani socijalni radnik I. vrste –neodređeno puno radno vrijeme - 4 izvršitelja/-ice
 2. diplomirani pravnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/-ica
 3. viši informatički referent – na neodređeno puno radno vrijeme -  1 izvršitelj/-ica

 

Uvjeti pod 1.

 • diplomirani socijalni radnik/ca (VSS) – magistar/magistra socijalnog rada
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
 • probni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz članka 205. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN RH broj 33/12)

 

Uvjeti pod 2.

 • diplomirani pravnik/ca (VSS) – magistar/magistra prava
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
 • probni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz članka 205. st 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN RH broj 33/12)

 

Uvjeti pod 3.

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij informatičke struke (usmjerenja) u trajanju od najmanje tri godine
 • 2 godine radnog staža u struci,
 • probni rad 2 mjeseca

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku diplome
 • presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. godine (preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalazi podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za kandidate pod točkom 1. i 2.)

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju od strane poslodavca.

Najuspješniji kandidati testiranja bit će pozvani na razgovor (intervju) gdje će se izvršiti konačni izbor kandidata .

 

Izvorišne osnove provjere znanja:

 • za radno mjesto pod 1. su Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 33/12), Obiteljski zakon (116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/12), Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09),
 • za radno mjesto pod 2. su Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 33/12), Obiteljski zakon (116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11), Zakon o općem upravnom postupku( NN RH 47/09).

Kandidati za radno mjesto pod br. 1. i 2. biti će testirani dana 03.01.2014. godine u 11,00 sati, u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete, (Plava dvorana).

 

Kandidati pod 3. – Prednost imaju kandidati s iskustvom u slijedećim područjima:

 • Održavanje Microsoft i Novell domene
 • Microsoft Server 2003 R2 i 2008 R2
 • Microsoft SQL Server
 • Novell Console, Groupwise, ZENWorks
 • DameWare NT Utilities
 • TeamViewer
 • EMCO Software
 • Održavanje radnih stanica s Microsoft Windows XP i Windows 7 operativnim sustavima
 • Servisiranje računalne i mrežne opreme, kao i opreme za ispis
 • Sudjelovanje u projektima: Izrada i održavanje web stranica, razvoj i održavanje mrežne infrastrukture, razvoj i održavanje računalne infrastrukture

           

Kandidati za radno mjesto pod br. 3. biti će testirani iz područja održavanja računalne i mrežne infrastrukture dana 03.01.2014. godine u prostorijama Centra za socijalnu skrb Zagreb, Eugena Kumičića 5, u 10,00 sati.

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „za javni natječaj“ na adresu:

                                                Centar za socijalnu skrb Zagreb
                                                E. Kumičića 5, 10 000 Zagreb

 

Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.

____________________________________________________                       

RAVNATELJICA:

                                                                       Božena Horvat - Alajbegović, dipl. soc. radnica