JAVNI NATJEČA za radna mjesta diplomirani socijalni radnik, psiholog, administrativni referent

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB

 ZAGREB

Zagreb, E. Kumičića 5

KLASA: 100-01/17-01/82

URBROJ: 534-100-02/01-17-2

Zagreb, 20.12.2017. godine

 

Temeljem članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb, KLASA: 011-01/14-01/1,URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme

-  1 izvršitelj/ica

2. psiholog I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme

-  1 izvršitelj/ica

3. administrativni referent III. vrste – neodređeno puno radno vrijeme

-  1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti pod 1.

 • VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • odobrenje za samostalan rad
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

 

Uvjeti pod 2.

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • odobrenje za samostalan rad
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

 

Uvjeti pod 3.

 • SSS – upravne ili druge odgovarajuće struke
 • poznavanje rada na računalu
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • probni rad 1 mjesec
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
 • pod 1. i 2. presliku diplome, pod 3. presliku svjedodžbe
 • pod 1. i 2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • pod 1. presliku Odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • pod 2. presliku Osnovne dopusnice
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima):

            Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

i

 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Izvorišne osnove provjere znanja pod 1. su:  Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17),  Obiteljski zakon (NN RH 103/15), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/12) , Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09).

Izvorišne osnove provjere znanja pod 2.  su:  Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17),  Obiteljski zakon (NN RH 103/15).

Izvorišne osnove provjere znanja pod 3.  su: Uredba o uredskom poslovanju (NN RH broj 07/09), Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva( NN RH broj 63/04, 106/07) i Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN RH broj 90/02)

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb (www.czss-zagreb.hr).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „za javni natječaj“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Zagreb,  E. Kumičića 5, 10 000 Zagreb.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Zagreb (www.czss-zagreb.hr), a sukladno članku 10. st.1. toč.10.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).                                                                 

 

RAVNATELJICA:

Tatjana Brozić Perić, dipl. pravnik