CZSS Zagreb objavljuje Javni natječaj za radna mjesta

Back to top
Printer-friendly version

 

CENTAR  ZA SOCIJALNU SKRB

                     ZAGREB

           Zagreb, E. Kumičića 5

 

KLASA: 100-01/15-01/16

URBROJ: 534-100-02/06-15-2

Zagreb, 19. veljače 2015.

 

Temeljem članka 14. st. 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 5.3.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za radna mjesta

 

1. diplomirani socijalni radnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme

     - 3 izvršitelja/ice

 

2. diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme

    -  1 izvršitelj

 

 

Uvjeti pod 1.

-          diplomirani socijalni radnik/ica (VSS) – magistar/magistra socijalnog rada - magistar/magistra

                    socijalne politike

-          12 mjeseci radnog staža u struci

-          položen stručni ispit

-          probni rad 3 mjeseca

-          da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13)

 

Uvjeti pod 2.

-          diplomirani pravnik/ica (VSS) – magistar/magistra prava

-          12 mjeseci radnog staža u struci

-          položen stručni ispit

-          probni rad 3 mjeseca

-          da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

-          presliku diplome

-          uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-          preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-          potvrdu o radnom iskustvu

o   dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

§  elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

ili

 

§  presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju od strane poslodavca, nakon čega će biti izvršena profesionalna selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Zagreb. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

 

Izvorišne osnove provjere znanja su:

 

-          Za radno mjesto pod 1.: Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/12) i Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09)

 

-          Za radno mjesto pod 2.: Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11) i Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09).

 

 

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb (www.czss-zagreb.hr).

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „za javni natječaj“ na adresu:

 

 Centar za socijalnu skrb Zagreb

E. Kumičića 5, 10 000 Zagreb

 

 

               RAVNATELJICA:

Božena Horvat-Alajbegović, dipl. soc. radnica

 

Dokument PDF