Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Back to top
Printer-friendly version

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih skupina  s kojima Centar radi su i djeca i mladi s problemima u ponašanju i djeca i mladi u sukobu s zakonom (i počinitelji kaznenih djela i prekršaja) .

Ishodište za postupanje Centra  može biti različito:

 • po službenoj dužnosti ukoliko je  obitelj već u tretmanu Centa zbog drugih razloga ,te se tijekom postupka  utvrdi da su kod djece  prisutni problemi u ponašanju
 • po zahtjevu roditelja koji je zbog odgojnih problema zatražio pomoć Centra
 • po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (škole, zdravstvene ustanove, policija, odvjetništva , sudovi)
 • po prijavama osoba iz obitelji, susjedstva, čak i na temelju anonimnih prijava s dostupnim podacima o ugrožavanju djetetovih interesa, neprimjerenih postupaka roditelja i problema djece.

Opće postupanje prema djeci i mladima
Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta   postupanje Centra započinje pozivom djetetu  i roditeljima na razgovor. Tijekom prvog razgovora socijalni radnik pribavlja osnovne  informacije o djetetu, njegovim  problemima i poteškoćama u obitelji , te se procjenjuju potrebe djeteta i obitelji  na temelju kojih se poduzimaju daljnje mjere u cilju zaštite dobrobiti  i najboljeg interesa djeteta.
U postupku procjenjivanja obavlja se  izvid u domu u kojem dijete živi, i razgovor sa školom , obiteljskim liječnikom, specijaliziranim zdravstvenim ustanovama i svima onima koji u svakom pojedinačnom slučaju mogu pomoći da se stvori cjelovita slika o problemima , ali i mogućnostima djeteta i njegovih roditelja za prevladavanje nastalih problema .
Ukoliko je potrebno u Centru će se obaviti i cjelovita timska obrada (socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog), a u nekim iznimno složenim situacijama dijete će se uputiti na dodatnu  obradu (u Zagrebu najčešće u Dom za odgoj djece , Polikliniku za zaštitu djece Grada Zagreba ili Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež).
Mjere koje će Centar poduzeti prema njima ovise o vrsti i težini utvrđenog problema, životnoj dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe ,obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i odgojne  kapacitete roditelja , uvažavajući i prijedloge dijagnostičke obrade izvan Centra .
Ovisno o tome,  djeca i roditelji  mogu biti obuhvaćeni savjetodavnim radom stručnjaka Centra, mogu se uputiti i  nekom  od specijaliziranih stručnjaka u naprijed navedenim ustanovama ili udrugama koje se bave zaštitom djece .
Roditeljima se može izreći upozorenje na nedostatke u odgoju uz konkretne prijedloge za ispravljanje tih nedostataka.
Ukoliko je roditeljima potrebna duža i kontinuirana pomoć u odgoju i stjecanju boljih roditeljskih vještina moguće im je  izreći  mjeru nadzora  nad izvršavanjem roditeljske skrbi  .
Provođenjem  ove mjere  stručnjaci  koje odredi centar pružaju pomoć i podršku  roditeljima i djeci u njihovom domu.  Osim toga roditelje je  moguće  uputiti u školu za roditelje ili u tretman drugih  stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili obitelj iskazuju .
Svakom slučaju pristupa se  vrlo individualizirano te se za svako dijete i njegovu obitelj izrađuje pojedinačni program postupanja.

 

Počinitelji kaznenih djela i prekršaja
koliko se radi o počiniteljima kaznenih djela/prekršaja uz sve navedene okolnosti u obzir se uzima i težina kaznenog djela i odnos prema počinjenom djelu, te se temeljem svega navedenog predlažu posebne obveze u  postupku  posredovanja ili izricanje odgojnih mjera .
Osim Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona koji predstavljaju osnovu i nude mjere za postupanje prema djeci i mladima s problemima u ponašanju za postupanje  prema počiniteljima kaznenih djela i prekršaja  uporište nalazimo u :

 • Zakonu o sudovima za mladež
 • Zakonu o prekršajima
 • Zakonu o izvršavanju kaznenih sankcija prema maloljetnicima
 • Kaznenom zakonu

Iako se temeljem važećeg zakonodavstva osoba do 18 godine i stjecanja punoljetnosti smatra djetetom, u odnosu na počinitelje kaznenih djela vrijedi drugačija dobna klasifikacija koja bitno utječe i na mogućnost izricanja sankcija:

 

 • djeca do 14 godina (kazneno neodgovorna kojima se ne mogu izricati prekršajne ili kaznene sankcije)
 • maloljetnici : 14 do 18 godina ( dodatno se dijele na mlađe (do 16 godina) i starije maloljetnike)
 • mlađi punoljetnici :18-21 godine (koje prepoznaje Zakon o sudovima za mladež,ali ne i Prekršajni zakon ) kojima se mogu izricati kazne prema Kaznenom zakonu,  ali i maloljetničke sankcije ukoliko je procijenjeno da je njihov stupanj razvoja, te  socijalne i emocionalne zrelosti na nivou maloljetnika .

U odnosu na počinitelje kaznenih djela i prekršaje Centar utvrđuje  sve naprijed navedene okolnosti uz odnos počinitelja prema počinjenom djelu i prekršaju ukoliko ga je priznao (centar ne utvrđuje činjenice vezane uz počinjenje djela).

Ukoliko je mišljenje zatražilo državno odvjetništvo ,a radi se o djelu ekscesnog karaktera ili prvom i  lakšem kaznenom djelu te poticajnom obiteljskom okruženju može se predložiti odbačaj kaznene prijave ili pokretanje postupka posredovanja te se  uz pristanak maloljetnika i njegovih roditelja ili mlađeg punoljetnika može  naložiti neka od posebnih obveza po čijem izvršenju se neće pokretati  postupak na sudu( kao svojevrsna nagrada).

U sudskom pak postupku mogu se izreći različite odgojne mjere definirane Zakonom o sudovima za mladež o kojima iznosimo samo najvažnije:

 • Posebne obveze predlažu se u situacijama kada je moguće kroz kraće vremensko razdoblje utjecati na ponašanje maloljetnika/mlađeg punoljetnika s naglaskom na preuzimanje odgovornosti ,   u nekim situacijama i svojevrsno vraćanje duga društvu, ali nerijetko i pomoć maloljetniku u nošenju s osobnim problemima( humanitarni rad, naknada štete, upućivanje u savjetovalište i drugo)
 • Pojačana briga i nadzor koja se izriče kada je potreban dugotrajniji stručni rad i praćenje  Centra uz rad s roditeljima
 • Upućivanje u disciplinski centar kao mjera kraćeg intenzivnog stručnog tretmana

Tijekom  provođenja navedenih modgojnih mjera maloljetnik  ostaje u obitelji.

 • Upućivanje u odgojnu ustanovu u slučaju kada je nužno maloljetnika izdvojiti iz uže i šire sredine ( nema nužno veze s težinom  kaznenog djela ).
 • Upućivanje u odgojni zavod kod težih kaznenih djela i težih problema u ponašanju samo za starije maloljetnike.
 • Maloljetnički zatvor –kod najtežih kaznenih djela ili višestrukih počinitelja kaznenih djela , uzimajući u obzir osobine ličnosti te procjenu da druge mjere ne bi dale rezultate( predlaže se za djela za koja je zapriječena kazna zatvora od najmanje 5 godina).

Postupak vođen prema Zakonu o sudovima za mladež je žuran, a odgojne mjere se kasnije ne iskazuju kao kazne  („čista“ potvrda o nekažnjavanju) .
Mjere nisu vremenski definirane po izricanju, postoji minimalni i maksimalni rok, a ovisno o rezultatima izvršavanja mogu se predložiti izmjene i obustave mjere .
Centar je ovisno o vrsti odgojne mjere,  zadužen za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje  i/ili praćenje izvršavanja mjera , rad s roditeljima , ali i psihosocijalnu i drugu podršku neko vrijeme nakon izvršenih mjera(posttretmanski prihvat).

Kod počinjenja prekršaja postupak je sličan , ali je broj  mjera manji ,  kraćeg su trajanja i intenziteta.
Prema djeci do 14 godina , počiniteljima kazneni djela ili prekršaja mogu se primjenjivati samo mjere temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona.

 

Postupanje u slučajevima nasilja među djecom i mladima
Iako pojava nasilja među djecom i mladima nije novijeg datuma  broj prijava  Centru posljednjih se godina povećao . Najviše prijava dolazi iz škola ,ali i od policije te drugih , a svi navedeni dužni su postupati sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima .
Centar poziva prijavljenog počinitelja s roditeljima, informira ih o posljedicama takvog ponašanja ali utvrđuje i okolnosti obiteljskog života , roditeljske kompetencije, razvoj i sveukupno ponašanje maloljetnika s ciljem pružanja odgovarajuće stručne pomoći bilo u Centru ili uključivanjem u različite programe koji nude pomoć i podršku u modificiranju nasilničkog ponašanja( vrlo često u programe koje nudi civilni sektor) .
Po potrebi se prema roditeljima poduzimaju mjere obiteljsko pravne zaštite.
Na razgovor se poziva i žrtva s roditeljem . Pružaju im se informacije o pravima i mogućnostima zaštite  te im se nudi stručna pomoć i podrška u prevladavanju traume.
Nerijetko se utvrdi da i žrtva kao i počinitelj ima problema u ponašanju (ponekad je žrtva u nekoj drugoj situaciji i sama počinitelj) pa se prema njima poduzimaju i slične mjere zaštite.

Prevencija problema u ponašanju
Iskustvo u radu s djecom s problemima u ponašanju ali i brojna istraživanja ukazuju na važnost provođenja  aktivnosti usmjerenih na  prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih i rano otkrivanje problema.

Djeca koja odrastaju u tzv. rizičnim obiteljima (nekompetentni roditelji, neujednačeni roditeljski postupci, zanemarivanje i zlostavljanje djece , roditelji s psihičkim problemima ili društveno neprihvatljivog ponašanja)češće iskazuju probleme u ponašanju. Stoga Centar kada ima o tome saznanja poduzima mjere obiteljsko pravne zaštite. Osobito značajnom  mjerom usmjerenom na prevenciju problema u ponašanju smatramo nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao važnu pomoć i podršku roditeljima u njihovim roditeljskim ulogama i obiteljskim odnosima . Nadzor kroz redovite susrete s obitelji ali i kontaktima sa školom i drugim stručnjacima provode vanjski suradnici Centra , stručnjaci tzv. pomažućih  profesija.
Prvi problemi u ponašanju javljaju se u blažoj formi u ranijoj školskoj dobi te je to pravo vrijeme za rad  s roditeljima i djecom .Stoga Centar u suradnji s osnovnim školama provodi preventivne programe u više osnovnih škola u raznim dijelovima  grada. Cilj programa je stjecanje socijalnih vještina i zdravih stilova života te podrška roditeljima u odgoju djece. Programi se provode tijekom školske godine kroz grupni rad s djecom u trajanju od 2 školska sata jednom tjedno te kroz mjesečne tematske sastanke s roditeljima, a godišnje programom bude obuhvaćeno oko 120 djece .

Suradnja
S obzirom na osjetljivu dobnu skupinu i složenu problematiku Centar je samo jedna , vrlo značajna karika u zaštiti i promicanju dobrobiti djece , mladih i njihovih obitelji te je upućen na široku suradnju sa svima onima koji, ovisno o vrsti i težini problema, brinu o njima .

Stoga centar na ovom području surađuje prije svega sa:

 • Odgojno obrazovnim ustanovama,
 • Zdravstvenim ustanovama,
 • Obiteljskim centrom
 • Policijom,
 • Pravosuđem,
 • Udrugama civilnog društva i  vjerskim zajednicama i pojedincima koje se bave djecom i obitelji,
 • Lokalnom upravom,
 • Nadležnim ministarstvima
 • i drugim dionicima sa zajedničkim ciljem pružanja najbolje zaštite i prevencije problema u ponašanju kod djece i mladih.