Maksimir

Printer-friendly versionSend by email

Prikaži Centar za socijalnu skrb Zagreb na većoj karti

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB – PODRUŽNICA MAKSIMIR 

Predstojnica Podružnice:
mr. spec. Ksenija Sviben, prof. psihologije

 

 

 

ULICE I TRGOVI U NADLEŽNOSTI PODRUŽNICE:

LETAK - Popis ulica i trgova u nadležnosti podružnice Maksimir

 

 

KONTAKT
telefoni:  01/2332-792, 01/2335-883, 01/2342-307,  01/2310-048, 
01/2337-310,  01/2337-311, 01/2337-312
fax: 2342-306
adresa: Maksimirska 51
e-mail: maksimir@czss-zagreb.hr

 

RADNO VRIJEME PODRUŽNICE 
7.30 - 15.30 sati
 

Pauza
11.30 – 12.00 sati
 

Prijemni ured
rad s korisnicima

- ponedjeljak i četvrtak  8.00 - 15.00 sati
- srijeda  8.00 - 11.30 sati

 

Stražnji ured
rad s korisnicima

- ponedjeljak i četvrtak  8.00 - 15.00 sati
- srijeda  8.00 - 11.30 sati

terenski rad
- utorak i petak
- srijeda 12.00 -15.30 sati
 

 

Izvješće o aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2016

Izvješće o aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada 2015

Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu

 

HUMANITARNA AKCIJA:

Humanitarna akcija – Kids Fashion Weekend 2015.

Zahvalnica OŠ Gustava Krkleca

Zahvalnica Dječjoj modnoj agenciji “Fashion team”

 

 

Sudjelovanje Podružnice Maksimir u provedbi projekta

„Razvoj i implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“

 

Preuzmi DOKUMENT

 

 

ORGANIZACIJA RADA PODRUŽNICE:

 

Izvješće o radu Podružnice Maksimir za 2016.

Plan i program Podružnice Maksimir za 2016.

 

 

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA:

Tabela - značajni datumi u 2017.

 

LETAK - Podružnica Maksimir

LETAK - Načela socijalne skrbi

LETAK - Socijalne usluge

LETAK - Novčana prava i naknade - prvi dio

LETAK - Novčana prava i naknade - drugi dio

LETAK - Razvod braka i obvezno savjetovanje 

LETAK - Razvod braka i psihosocijalne posljedice – prvi dio

LETAK - Razvod braka i psihosocijalne posljedice – drugi dio

LETAK-Temeljni sadržaji roditeljske skrbi

LETAK - Obiteljska medijacija

LETAK - Podobnost i prikladnost za posvojenje 

LETAK - Postupak posvojenja 

LETAK - Nasilje u obitelji

LETAK - Nenasilno rješavanje sukoba

LETAK - Maloljetnici u kaznenom postupku

LETAK - Mjere zaštite prava i dobrobiti djeteta 

LETAK - Smještaj djece

LETAK - Smještaj odraslih 

LETAK - Skrbništvo za djecu  

LETAK - Skrbništvo za odrasle 

LETAK - Naknada za ugroženog kupca energenata

 

Podružnica Maksimir jedna je od ukupno 12 podružnica javne ustanove Centra za socijalnu skrb Zagreb, kojoj je osnivač Republika Hrvatska, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. http://www.mdomsp.hr/

Sa sjedištem u Zagrebu, Maksimirska 51, obavlja djelatnost za područje gradske četvrti Maksimir i dijela gradske četvrti Podsljeme (MO Markuševec i MO Vidovec).
Zauzima sjeveroistočni dio središnjeg gradskog prostora. Na zapadnom dijelu graniči s gradskim četvrtima Donji grad i Gornji grad-Medveščak, na sjeveru gradskom četvrti Podsljeme, na istoku Gornjom i Donjom Dubravom te  Pešćenicom-Žitnjak na jugu.
Osnovna obilježja prostora i urbaniteta su da je južni dio pretežno nizinski, visoko urbaniziran, te premrežen prometnicama koje sjeveroistočna gradska i prigradska područja povezuju s gradskim središtem. Sjeverni dio četvrti prostire se medvedničkim pobrđem na kojem se naseljeni dijelovi prostora isprepliću s ostacima nekad nepreglednih šuma.
Mjesna nadležnost podružnice pokriva površinu od 52,313 km² na kojoj, prema zadnjem popisu stanovništva iz 2011. god., živi 56 365 stanovnika.
Gradska četvrt Maksimir ima površinu od 14,973 km² na kojoj živi 48 902 stanovnika. Sastoji se od 11 mjesnih odbora. Podružnici pripadaju i 2 mjesna odbora gradske četvrti Podsljeme - Markuševec površine od 26,950 km² i Vidovec površine 10,390 km², ukupnog broja stanovnika 7 463.

   

 1.   Mjesni odbor Bukovac
 2.   Mjesni odbor Dinko Šimunović
 3.   Mjesni odbor Dobri Dol
 4.   Mjesni odbor Dotrščina
 5.   Mjesni odbor Eugen Kvaternik
 6.   Mjesni odbor Kozjak
 7.   Mjesni odbor Maksimir
 8.   Mjesni odbor Maksimirska naselja
 9.   Mjesni odbor Mašićeva
 10.   Mjesni odbor Remete
 11.   Mjesni odbor Ružmarinka
 12.   Mjesni odbor Markuševec
 13.   Mjesni odbor Vidovec

 

 

 


 

MISIJA:

Kao ustanova s javnim ovlastima, Centar svojim korisnicima pruža usluge i stručnu pomoć u rješavanju specifičnih individualnih potreba, štiti prava i interese socijalno osjetljivih skupina i  doprinosi podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici.
Pruža pomoć u osiguravanju i ostvarivanju sredstava i uvjeta za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ili na drugi način ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, obiteljskih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Radi sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti pruža se potpora obitelji, naročito djeci i drugim osobama koje ne mogu brinuti same o sebi. 
Aktivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici potiče sve institucije i pojedince na uključenost u ostvarivanju ljudskih prava i postizanju socijalne pravde za sve članove zajednice.
 

VIZIJA:

Centar je moderna javna ustanova koja, uz suvremene tehnologije, informatizaciju, kontinuirano usavršavanje stručnih radnika, primjenjuje kvalitetne metode stručnog rada uvažavajući pozitivne resurse korisnika s ciljem otklanjanja nepovoljnijih okolnosti u skladu s načelima socijalne skrbi.
Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici  te promicanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se osnažiti korisnika za aktivno sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.

 

 

Rad u podružnici organiziran je po principu „Ured – sve na jednom mjestu“ i odvija se unutar Prednjeg i Stražnjeg ureda kroz dinamičan, sveobuhvatni i timski pristup na sljedeći način:

 

Prednji ured:

 • Pisarnica – 2 administratora
 • Prijemni ured – 1 socijalni radnik

 

Stražnji ured:

 • Odjel novčanih naknada – 2 socijalna radnika i 1 pravnik
 • Odjel za djecu, mladež i obitelj – 5 socijalnih radnika, 1 psiholog, 2 pravnika, 1 defektolog
 • Odjel za odrasle osobe - 3 socijalna radnika i 1 pravnik

 

U PREDNJEM UREDU

obavljaju se poslovi Prijemnog odjela, pisarnice, evidencije i dokumentacije podružnice, te poslovi izrade statističkih izvješća o korisnicima, ostvarenim pravima i poduzetim mjerama i izrade drugih izvješća.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov socijalni radnik, može se javiti u Prijemni odjel, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i socijalnih usluga te će, prema potrebi, biti upućen nadležnom stručnom radniku radi provođenja postupka i pružanja adekvatnog oblika skrbi.
Sve podatke, koje stručni radnici prikupe u okviru obavljanja svoga posla, dužni su čuvati kao službenu i profesionalnu tajnu. Stoga nam se korisnici mogu obratiti s punim povjerenjem za pomoć u rješavanju svojih problema.

U Prijemnom odjelu obavljaju se stručni poslovi socijalnog rada, uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Korisnicima se pruža stručna pomoć u svezi ostvarivanja njihovih prava.

 

U STRAŽNJEM UREDU

obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u svezi braka, obitelji i zaštite prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi u svezi zaštite i tretmana osoba s invaliditetom; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi u svezi zaštite odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama i dr.). Također, obavljaju se i poslovi priznavanja prava na uslugu skrbi izvan vlastite obitelji te poslovi u svezi institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.).

U Stražnjem uredu u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi, koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.

 

 

U ODJELU NOVČANIH NAKNADA

ostvaruju se prava na materijalna davanja:

 • zajamčenu minimalnu naknadu
 • jednokratnu naknadu
 • osobnu invalidninu
 • doplatak za pomoć i njegu
 • naknadu do zaposlenja

 

U ODJELU ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

rješava se o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite:

 • pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece
 • vrši se prevencija, detekcija i dijagnostika poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provode mjere obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite te daju podaci, mišljenja i prijedlozii sudu i drugim državnim tijelima
 • provode se postupci za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje
 • postupa se u slučaju nasilja u obitelji, naročito u slučaju kada je dijete postalo žrtvom nasilja
 • rad s djecom i osobama do 21. godine života s teškoćama u razvoju
 • ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi

 

U ODJELU ZA ODRASLE OSOBE

Provode se poslovi zaštite:

 • starijih i nemoćnih osoba
 • psihički bolesnih odraslih osoba
 • odraslih osoba pod skrbništvom
 • osoba s invaliditetom
 • beskućnika
 • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 • odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama
 • odraslih žrtava obiteljskog nasilja
 • žrtava trgovanja ljudima

 

AKTIVNOSTI I SURADNJA

1. PODACI O SURADNICIMA:

 

2. OBLICI SURADNJE:

 • međuresorna suradnja intenzivirana je u užoj lokalnoj zajednici uz redovite zajedničke i/ili zasebne sastanke u svrhu povećanja učinkovitosti procesa pružanja usluga (radni sastanci sa suradnicima, stručni skupovi, rad na slučaju te razmjena letaka i plakata);
 • ranije uspostavljena suradnja s pojedinim udrugama i institucijama koje egzistiraju na području mjesne nadležnosti, ali i šire, kontinuirano se održava – „Susjed susjedu pomaže“, „Nova budućnost“, EKO - S.O.S., Hrvatska udruga prijatelja hospicija, modna agencija Fashion team, Ženska soba – centar za seksualna prava, Klubovi liječenih alkoholičara, Društvo za socijalnu podršku, Društvo „Naša djeca“, Rehabilitacijski centar za traumu i stres, Služba terenskih sestara, škole, vrtići i dr.
 • uspostavljena je i ojačana suradnja sa Župnim uredima na području naše mjesne nadležnosti    
 • posebno je uspostavljena suradnja s nekim udrugama s kojima se održavaju redoviti sastanci u svrhu dogovora oko daljnje suradnje: Savjetovalište „Dom“, Udruženje „Djeca prva“, Udruga „Ambidekster“, Udruga „Korablja“, Udruga „Lions Club Grič“, Udruga Tesa
 • organizira se redovita nabava letaka, plakata i ostalog materijala suradnih institucija, kako bi korisnicima bile pristupačne usluge i aktualna događanja iz njihove lokalne zajednice, ali je u suradnicima dostupan materijal podružnice 
 • akcije s Udrugom „Susjed susjedu pomaže“ i drugim udrugama – Tijekom svake godine kroz različite aktivnosti sudjelujemo u organiziranim humanitarnim akcijama o kojima kontinuirano informiramo naše korisnike. Održavaju se zajednički sastanci s drugim dionicima u lokalnoj zajednici (predstavnici podružnice, udruga, osnovnih škola, dječjih vrtića, vijeća gradske četvrti i dr.).    
 • Humanitarna akcija s modnom agencijom „Fashion team“  - Svake godine organizira se humanitarna revija i akcija u sklopu „Kids Fashion Weekenda“ u Hrvatskoj.  Svi sudionici i gosti revije doniraju igračku, odjeću ili obuću, dok i neki od izlagača poklone odjeću prezentiranu na reviji. Prikupljene stvari podijele se djeci i obiteljima koje se, zbog nepovoljnih socioekonomskih prilika u kojima žive, nalaze u tretmanu Podružnice Maksimir.
 • suradnja s Podružnicom Obiteljski centar - provedba programa „Ja i drugi“ – provodi se kroz radionice s djecom i roditeljima u osnovnim školama, a odnosi se na razvijanje životnih i komunikacijskih vještina kod počinitelja nasilja među vršnjacima te prevenciju rizičnog ponašanja djece i mladih; edukacija potencijalnih posvojitelja –provode se edukativne radionice za potencijalne posvojitelje         
 • Savjetovalište za mlade i nadalje djeluje u prostorijama same Podružnice Maksimir kao preventivni program pod nazivom „Živjeti bez nasilja – psihosocijalni tretman djece i mladih“

 

SASTANAK PREDSTOJNICE SA SABORSKIM ZASTUPNIKOM ZA NACIONALNE MANJINE

 

 

Predstojnica Podružnice mr. Ksenija Sviben, prof. psihologije i saborski zastupnik za nacionalne manjine Veljko Kajtaziji, na zajedničkom sastanku, održanom dana 15. srpnja 2016. god., razgovarali su o temama iz područja socijalne skrbi u odnosu na korisnike, pripadnike nacionalnih manjina, te o mogućnostima daljnje suradnje na području obostranog interesa.  

U Zagrebu, 15.07.2016. god. 

SUDJELOVANJE PODRUŽNICE MAKSIMIR U HUMANITARNOJ AKCIJI

 

 

 

 

U vrijeme božićnih blagdana i darivanja, Podružnica Maksimir je, osobnim doprinosom svojih djelatnika, sudjelovala u humanitarnoj akciji prikupljanja hrane i osnovnih životnih potrepština za donaciju Socijalnom dućanu, Siget 18, Zagreb. Do kraja akcije prikupljene stvari prigodno su upakirane u 6 kutija te otpremljene u Crveni križ, kako bi bile podijeljene onima kojima je najpotrebnije.

U Zagrebu, 27.12.2016. god. 

 

Kroz suradnju sa svim dionicima u lokalnoj zajednici te poticanjem pozitivnih društvenih vrijednosti kvalitetom i dostupnošću usluge, nastoji se korisnika osnažiti za aktivno  sudjelovanje u podizanju kvalitete vlastitog života te, čuvajući integritet svakog pojedinca, uz načelo kompetencije, postići stupanj socijalne pravde svih građana koji će mu jamčiti ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.