Javni natječaj za radna mjesta dipl soc. radnik , dipl. pravnik , psiholog, vozač - dostavljač/vozačica dostavljačica

Back to top
Printer-friendly version

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
                     ZAGREB
       Zagreb, E. Kumičića 5
KLASA:100-01/14-01/42
URBROJ: 534-100-02/04-14-2
Zagreb, 02.05.2014. godine
 
Temeljem članka 14. st.1. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN RH 42/14) i članka 40. Statuta Centra za socijalnu skrb Zagreb KLASA: 011-01/14-01/1, URBROJ: 534-100-02-03/14-11 od 05.03.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb objavljuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za radna mjesta
 

 1. diplomirani socijalni radnik  I. vrste –neodređeno puno radno vrijeme                   -     3 izvršitelja/ice 

 

 1. diplomirani pravnik I. vrste - neodređeno puno radno vrijeme
 • 3 izvršitelja/ice

 

 1. diplomirani pravnik- I. vrste - stručni radnik- neodređeno puno radno vrijeme
 • 1 izvršitelj/ica

 

 1. psiholog  I. vrste –neodređeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ -ica
 • 1 izvršitelj/ica

 

 1. vozač - dostavljač/ vozačica – dostavljačica – puno radno vrijeme – neodređeno
 • 1 izvršitelj/ica

 
 
 
Uvjeti pod 1.

 • diplomirani socijalni radnik/ca (VSS) – magistar/magistra socijalnog rada
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz članka 213.stavak 1.  Zakona o socijalnoj skrbi ( NN RH broj157/13)

 
Uvjeti pod 2.

 • diplomirani pravnik/ca (VSS) – magistar/magistra prava
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit
 • probni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN RH broj 157/13)

 
 
 
 
Uvjeti pod. 3

 • diplomirani pravnik/ica(VSS)- magistar/magistra prava
 • 3 godine radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi
 • položen stručni ispit
 • pokusni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz članka 213.stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13)

 
Uvjeti pod 4.

 • profesor psiholog (VSS)
 • 12 mjeseci radnog staža u struci
 • položen stručni ispit
 • pokusni rad 3 mjeseca
 • da ne postoji zapreka iz članka 213.stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13)

 
Uvjeti pod 5.
      -     vozač motornog vozila – SSS prometnog smjera i druge odgovarajuća struka (SSS)
      -     vozač B kategorije
      -     2 godine radnog iskustva
      -      pokusni rad 1 mjesec

 • da ne postoji zapreka iz članka 213.stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13)

 
 
Uz prijavu pod uvjetima 1., 2., 3. i 4. kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice
 • presliku diplome
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o radnom iskustvu

za radna mjesta pod brojem 1., 2. i 4., dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, odnosno za radno mjesto pod brojem 3. dipl. pravnik-stručni radnik, dokaz o ukupnom radnom iskustvu i iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.
Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
 •  
 • preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

 
 
 
 
Uz prijavu pod uvjetom 5. kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • domovnicu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine i to :
  • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
  • preslik ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • preslika vozačke dozvole

 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pod točkama od 1. do 4. pristupit će pismenom testiranju od strane poslodavca, nakon čega će biti izvršena profesionalna selekcija pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Zagreb. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).
Kandidati pod točkom 5. koji udovoljavaju uvjetima natječaja biti će pozvani na razgovor (intervju).
 
Izvorišne osnove provjere znanja su:
 

 • Za radno mjesto pod 1. :  Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski Zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11),Zakon o udomiteljstvu (NN RH 90/11, 78/1) i  Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).
 • Za radno mjesto pod 2.i 3. :  Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11) i Zakon o općem upravnom postupku ( NN RH 47/09).
 • Za radno mjesto pod  4. : su Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13), Obiteljski zakon (NN RH 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 61/11)

 
Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije  testiranja na web stranici Centra za socijalnu skrb Zagreb ( www.czss-zagreb.hr).
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „za javni natječaj“ na adresu:
 
 
Centar za socijalnu skrb Zagreb
E. Kumičića 5, 10 000 Zagreb
 
 
Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati.
___________________________________________________________________________                            
                                                               
RAVNATELJICA:
 
Božena Horvat - Alajbegović, dipl. soc. radnica